Търговски регистър

Търговски регистър

Едноличен търговец

Вписване на обстоятелства относно регистрация, промяна на обстоятелствата и пререгистрация за едноличен търговец

Дружество с ограничена отговорност (ООД)

Вписване на обстоятелства относно регистрация, пререгистрация и промени по партидата на дружество с ограничена отговорност

Акционерно, командитно, събирателно дружество

Вписване на обстоятелства относно регистрация и промени относно запор върху дружествен дял

Вписване на обстоятелства относно регистрация, пререгистрация и промени по партидата на акционерно дружество

Вписване на обстоятелства относно регистрация, пререгистрация и промени по партидата на командитно дружество с акции

Вписване на обстоятелства относно регистрация, пререгистрация и промени по партидата на командитно дружество

Вписване на обстоятелства относно регистрация, пререгистрация и промени по партидата на събирателно дружество

Фондация, кооперация, сдружение

Вписване на обстоятелства относно регистрация, пререгистрация и промени по партидата на фондация

Вписване на обстоятелства относно регистрация, пререгистрация и промени по партидата на кооперация

Вписване на обстоятелства относно регистрация, пререгистрация и промени по партидата на сдружение

Клон на чуждестранно юридическо лице

Вписване на обстоятелства относно регистрация, пререгистрация и промени по партидата на клон на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел

Вписване на обстоятелства относно регистрация, пререгистрация и промени по партидата на клон на чуждестранен търговец

Юридически лица с нестопанска цел

Вписване на обстоятелства относно прекратяване и ликвидация на търговци и юридически лица с нестопанска цел

Вписване на обстоятелства относно регистрация и промени за клон на търговец или юридическо лице с нестопанска цел

Вписване на обстоятелства при допуснати грешки и непълноти по партидата на търговец или юридическо лице с нестопанска цел

Запазване на фирма на търговец или наименование на юридическо лице с нестопанска цел

Приемане на уведомление за грешки при сканиране по партидата на търговец или юридическо лице с нестопанска цел

Справки за наличието или липсата на вписано обстоятелство или обявен акт относно търговец и юридическо лице с нестопанска цел

Прехвърляне, преобразуване на дружества

Вписване на обстоятелства за спиране на вписването при оспорване на преобразуването

Вписване на обстоятелства относно преобразуване на европейско кооперативно дружество в кооперация

Вписване на обстоятелства относно преобразуване на търговски дружества (без разделяне и отделяне) вливане и сливане

Вписване на обстоятелства относно преобразуване на търговски дружества - разделяне и отделяне

Вписване на обстоятелства относно преобразуване на юридически лица с нестопанска цел - разделяне и отделяне

Вписване на обстоятелства относно преобразуване на юридически лица с нестопанска цел без разделяне и отделяне

Вписване на обстоятелства относно преобразуване с участие на дружества от държави-членки на ЕС

Вписване на обстоятелства относно преустройство на кооперации - разделяне и отделяне

Вписване на обстоятелства относно преустройство на кооперации (без разделяне и отделяне)

Вписване на обстоятелства относно прехвърляне и поемане на търговско предприятие

Европейско кооперативно дружество

Вписване на обстоятелства относно регистрация и промени по партидата на Европейско кооперативно дружество

Вписване на обстоятелства относно регистрация и промени по партидата на Европейско дружество

Европейско обединение по икономически интереси

Вписване на обстоятелства относно регистрация и промени по партидата на поделение в Република България на Европейско обединение по икономически интереси със седалище в друга държава - членка

Вписване на обстоятелства относно регистрация и промени по партидата на Европейско обединение по икономически интереси

Дружества в юрисдикции с преференциален данъчен режим

Вписване на обстоятелства относно действителни собственици и собственици на дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим

Вписване на обстоятелства относно регистрация и промени в обстоятелствата за дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим