Митнически режими, данъчни складове, акцизни стоки

Митнически режими, данъчни складове, акцизни стоки

Регистрация на търговците за електронно общуване с Агенция „Митници“ и Европейската комисия

Регистриране и управление на митническото представителство

Лиценз за извършване на безмитна търговия

Лиценз за управление на данъчен склад за производство и/или складиране на акцизни стоки

Приемане на електронно уведомление за прехвърляне на собственост върху акцизна стока, вложена в данъчен склад на нов вложител (по електронен път с квалифициран електронен подпис)

Одобрение на местата за представяне на стоки с изключение на митнически учреждения и одобрение на място за временно складиране на стоки, различно от съоръжения за временно складиране

Удостоверение за регистрация на данъчен представител на регистрирани лица за целите на ДДС в друга държава-членка, които които въвеждат акцизни стоки на територията на страната

Удостоверение за регистрация на регистриран изпращач

Удостоверение за регистрация на регистриран получател

Актуализация на данните, послужили за издаване на ЕОРИ номер, при промяна на обстоятелствата

Извършване на научно-лабораторни изследвания и изготвяне на експертни становища

Извършване на проверки, измервания и товаро-разтоварни дейности по искане на заинтересовани лица

Извършване по искане на заинтересовани лица на митнически контрол извън определеното работно време и/или извън определеното работно време и/или извън митническото учреждение

Издаване на разрешение за издаване на сертификати за непреференциален произход на стоки

Издаване на разрешение за използване на електронен транспортен документ (ЕТД) като митническа декларация за поставяне на стоки под режим съюзен транзит/общ транзитен режим при въздушен и морски транспорт

Издаване на разрешение за използване на опростена митническа декларация и вписване в отчетността на декларатора

Издаване на разрешение за използване на режим съюзен транзит въз основа на документи на хартиен носител за стоките, превозвани с въздушен и морски транспорт

Издаване на разрешение за използване на режим съюзен транзит въз основа на документи на хартиен носител за стоките, превозвани с железопътен транспорт

Издаване на разрешение за използване на специален режим, различен от транзит

Издаване на разрешение за използване на специален тип пломби

Издаване на разрешение за одобрен издател за доказателство за митническия статус на съюзни стоки

Издаване на разрешение за одобрен икономически оператор (ОИО)

Издаване на разрешение за операции в съоръжения за временно складиране

Издаване на разрешение за предоставяне на общо обезпечение, включително с намален размер или за освобождаване от обезпечение

Издаване на разрешение за предоставяне на статус на одобрен изпращач, като опростяване на митническите формалности при поставяне на стоки под режим съюзен транзит

Издаване на разрешение за предоставяне на статус на одобрен получател, като опростяване на митническите формалности при завършване на режим съюзен транзит

Издаване на разрешение за предоставяне на статус на одобрен получател, при движение на стоки в съответствие с Конвенция ТИР

Издаване на разрешение за предоставяне на статут на "одобрен износител" по смисъла на правилата за произход към преференциалните договорености с трети страни

Издаване на разрешение за статус на одобрен измервач на теглото на банани

Издаване на разрешение или сертификат за износ и временен износ на движими културни ценности от територията на страната

Издаване на регистрационен и идентификационен-EORI номер

Издаване на свидетелства за митническа годност

Издаване на сертификат за движение на стоките, свързан с доказване преференциалния произход на стоките

Поправка на митническа декларация за митнически режим износ

Приемане на искане за анулиране на декларация за митнически режим износ

Разглеждане и одобряване на заявления за прилагане на мерки за закрила на права върху интелектуалната собственост

Издаване на удостоверение за освободен от акциз краен потребител

Разрешение за временно регистриран получател

Предоставяне на данни от регистър „Внасяне“

Предоставяне на данни от регистър „Временно складиране“

Предоставяне на данни от регистър „Документи, които се обработват на хартиен носител“

Предоставяне на данни от регистър „Митническо представителство“

Предоставяне на данни от регистър „Разпореждане със стоки“

Предоставяне на данни от регистър „Транзит“

Предоставяне на обвързваща тарифна информация и обвързваща информация за произхода

Удостоверение за наличие или липса на задължения за публични държавни вземания, събирани от митническите органи

Информация за наличие или липса на задължения за публични държавни вземания, събирани от митническите органи