Дружества в юрисдикции с преференциален данъчен режим