Медицински квалификации. Временно предоставяне на услуги

Медицински квалификации. Временно предоставяне на услуги

Признаване на професионална квалификация по регулирана медицинска професия, придобита в чужбина

Признаване на специалност в областта на здравеопазването, придобита в чужбина

Допускане до изпит на граждани на трети държави, придобили професионална квалификация по медицинска професия в трета държава, които желаят да упражняват медицинска професия в Република България

Допускане до изпит на граждани на трети държави, придобили специалност в системата на здравеопазването в трета държава, които желаят да упражняват съответната специалност в Република България

Издаване на удостоверение за придобита професионална квалификация и специалност в Република България с цел упражняване на регулирана медицинска професия на територията на държави-членки на Европейския съюз, държавите от Европейското икономическо пространство и Швейцария

Временно предоставяне на медицински услуги в Република България от граждани на държави-членки на Европейския съюз, държавите от Европейското икономическо пространство и Швейцария