Регионални здравни инспекции – регистрации, становища, разрешения

Регионални здравни инспекции – регистрации, становища, разрешения

Издаване на удостоверение за регистрация на дрогерия

Издаване на хигиенно заключение за получаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека

Изготвяне на протокол за извършена проверка във връзка с издаване на лицензия за търговия на едро или дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

Издаване на удостоверение за регистрация на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

Заличаване от регистъра на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

Издаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

Прекратяване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

Издаване на разрешение за пренасяне на покойници/ тленни останки/ урна извън страната

Издаване на становище относно готовността за въвеждане в експлоатация на обект с източници на йонизиращи лъчения

Издаване на удостоверение за съответствие с основните изисквания, на които трябва да отговарят лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи, диализните центрове и тъканните банки

Издаване на удостоверение за спазване на здравните изисквания и утвърдените медицински стандарти от лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите

Издаване на хигиенно заключение за извършване на дейности с опасни отпадъци от хуманната медицина

Издаване на становище за класифициране на отпадъци