Здравен контрол - устройствени планове и инвестиционни проекти

Здравен контрол - устройствени планове и инвестиционни проекти

Съгласуване на устройствени планове

Издаване на здравно заключение за съгласуване на проект на общ/подробен устройствен план

Предоставяне на писмено съгласие за промяна на предназначението на сграда или на част от сграда, отредени за обекти на здравеопазването

Издаване на здравно заключение за съгласуване на инвестиционен проект

Издаване на хигиенно заключение за проектна документация

Издаване на становище по готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация

Издаване на разрешение за дейности по разрушаване или отстраняване на азбест и/или азбестосъдържащи материали от сгради, конструкции, предприятия, инсталации или кораби

Предоставяне на писмено съгласие за изменение на подробни устройствени планове за промяна на предназначението на урегулирани поземлени имоти, отредени за обекти на здравеопазването