Търговия със семена, посевен и посадъчен материал. Растителна защита.

Търговия със семена, посевен и посадъчен материал. Растителна защита.

Издаване на разрешение за производство, заготовка и търговия на посевен и посадъчен материал

Издаване на разрешение за търговия със семена и посадъчен материал от внос

Издаване на разрешение за търговия със семена, които са в процес на сортоизпитване, но все още не са одобрени за вписване в Официалната сортова листа на Република България и които ще бъдат предназначени за научни цели или селекционна дейност и демонстративни и/или производствени опити

Издаване на разрешение на физически лица (пробовземачи) за вземане на проби за лабораторен анализ за определяне на посевните качества на семената и за определяне на здравното им състояние

Издаване на разрешение за физически лица/инспектори/ за извършване на полска инспекция с цел сертификация на определени категории семена

Издаване на разрешение за извършване на анализи на лаборатории, собственост и/или организационно и финансово свързани с лице, което извършва семепроизводство и/или заготовка, и/или търговия на семена

Вписване в Регистъра на лицата, които извършват специализирани растителнозащитни услуги

Вписване в регистъра на лица, които извършват третиране на семена за посев с продукти за растителна защита като специализирана растителнозащитна услуга

Вписване в регистъра на лица, които извършват консултантски услуги за интегрирано управление на вредителите при земеделските култури като специализирана растителнозащитна услуга

Издаване на удостоверение за търговия с продукти за растителна защита

Издаване на удостоверение за паралелна търговия на продукт за растителна защита