Разрешения за техническо обслужване, поддържане, ремонтиране

Разрешения за техническо обслужване, поддържане, ремонтиране

Издаване на удостоверения за вписване в регистъра на лицата, извършващи поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръженията с повишена опасност

Издаване на удостоверения за вписване в регистъра на лица, извършващи монтаж или монтаж и ремонт на тахографи

Издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност

Издаване на разрешения за провеждане на курсове за придобиване на правоспособност за обслужване на съоръженията с повишена опасност

Съгласуване на учебни програми и планове за обучение в училищата и курсове за придобиване на правоспособност за обслужване на съоръжения с повишена опасност

Издаване на разрешение за извършване на оценяване на съответствието

Оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване

Издаване на лиценз за производство, разпространение и сервиз на игрално оборудване и за внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване