Бизнес извън ЕС

Бизнес извън ЕС

Насърчаване на международната дейност на МСП

https://single-market-economy.ec.europa.eu/smes_en

Порталът предоставя информация, проучвания, анализи и др. свързани с достъпа на МСП до международни пазари, с укрепване на растежа, повишаване на конкурентоспособността и постигане на дългосрочна устойчивост.

Предприятия и промишленост – улесняване на търговията в контекста на глобализацията

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/international/index_bg.htm

Сайтът съдържа важна информация за споразумения за свободна търговия, международни специализирани работни групи, създадени на базата на двустранни отношения и обществени консултации. Публикуват се също така актуални съобщения за договори и безвъзмездна помощ. 

Достъп до пазари

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/home

Сайтът осигурява достъп до база данни с информация за предприятия, които изнасят от ЕС, както и за условията за внос на пазарите на трети страни. Тук ще откриете информация за основните бариери засягащи износа, мита и данъци върху вноса на продукти в определени страни, процедури и документи необходими за митническо оформяне, статистическа информация за търговските потоци на стоки от ЕС към страни извън ЕС и др.

Бариери пред търговията

https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/barriers-trade_en

Сайтът осигурява ежедневно актуализирана база данни с информация за официалните нотификации по Споразумението за технически бариери пред търговията, както и други свързани с тях документи. Може да се търси по държави, дата, номер на документ, тема или друга ключова дума. Информацията е достъпна на английски, френски и испански език.

Програми за външно сътрудничество

https://ec.europa.eu/regional_policy/policy/cooperation/european-territorial/outside-the-eu_en

Сайтът съдържа обширна информация за годишни програми, покани за предложения в обществени поръчки, финансиране и безвъзмездна помощ в контекста на усилията за развитие и сътрудничество по програми на ЕС за външна помощ. Практическо ръководство обяснява договорните процедури, а инструмента за финансов мениджмънт подпомага управлението на дейности по вече спечелени договори.

Европейски информационен митнически портал

https://taxation-customs.ec.europa.eu/customs-4_en?prefLang=bg

Сайтът предоставя информация за митническите правила и процедури, свързани с изисквания за безопасност и сигурност, като съдържа препратки към повече от 10 база данни относно митническите офиси за отделни държави и региони, Европейския митнически опис на химичните вещества, тарифни квоти и тавани, система за обмен на данни за акцизни стоки и др. Достъпно е и приложение, което позволява проследяването на експортни стоки.

Данъчно облагане и митници: онлайн услуги

https://taxation-customs.ec.europa.eu/online-services_en

На този сайт, Европейската комисия предоставя обобщена информация за база данни, свързани с данъчното облагане и митнически тарифи и процедури. Включени са списък на упълномощените икономически оператори, информация за тарифните класификации и др. Възможна е проверка по номер за данъчна идентификация.