Задължения за доставчиците на услуги

Задължения за доставчиците на услуги

Информация, която доставчикът на услуги трябва задължително да осигури на получателите на услуги:

 1. име, правен статут, правно-организационна форма, седалище и информация за бърз контакт и непосредствена комуникация;
 2. регистрация в търговски или друг публичен регистър, име на регистъра, номер на регистрацията или еквивалентно средство за идентификация;
 3. разрешителния режим, когато дейността е обект на такъв;
 4. идентификационен номер за целите на ДДС;
 5. професионалната организация, в която е регистриран доставчикът;
 6. общи условия за ползване на услугата, ако има такива;
 7. съществуването на договорни клаузи, относно правото, приложимо към договора, и/или компетентните съдилища или арбитражни институции;
 8. гаранции след продажбата, които не са наложени по силата на закон, ако има такива;
 9. цената на услугата, когато тя е предварително определена от доставчика за даден вид услуга;
 10. основните характеристики на услугата, ако не са очевидни;
 11. Информация за застраховки за професионална отговорност и гаранции;
 12. друг вид информация.

Информация, която доставчикът на услуги трябва да осигури на получателите на услуги при поискване:

 1. цената на услугата, ако тя не е определена предварително или информация за метода за изчисляване на цената или достатъчно детайлно изчисление;
 2. професионалните правила, приложими в държавата-членка на установяване и начина за достъп до тях, по отношение на регулираните професии;
 3. други извършвани услуги и партньорства, които са пряко свързани с предоставяната услуга и за мерките предприети с цел избягване конфликт на интереси;
 4. кодекси за поведение, с които доставчикът трябва да се съобразява и адреса, където по електронен път може да се направи справка с тях;
 5. достъп до извънсъдебни средства за разрешаване на спорове, регламентирани в кодекс за поведение или от търговско сдружение или професионална организация, чийто член е доставчикът.