Несъстоятелност

Несъстоятелност

Производството по несъстоятелност се осъществяват по реда на част четвърта от Търговския закон. Производството по несъстоятелност има за цел да осигури справедливо удовлетворяване на кредиторите и възможност за оздравяване предприятието на длъжника, като се вземат предвид интересите на кредиторите, длъжника и неговите работници.   

Производство по несъстоятелност се открива за търговец, който е неплатежоспособен или за търговско дружество (дружество с ограничена отговорност, акционерно дружество или командитно дружество с акции), което е свръхзадължено. Свръхзадължено е търговско дружество, чието имуществото не е достатъчно, за да покрие паричните му задължения.

Неплатежоспособен е търговец, който не е в състояние да изпълни изискуемо:

 • парично задължение, породено от или отнасящо се до търговска сделка, включително нейната действителност, изпълнение, неизпълнение, прекратяване, унищожаване и разваляне, или последиците от прекратяването й, или
 • публичноправно задължение към държавата и общините, свързано с търговската му дейност, или
 • задължение по частно държавно вземане.

Неплатежоспособността се предполага, когато търговецът е спрял плащанията. Неплатежоспособност може да е налице и когато длъжникът е платил или е в състояние да плати частично или изцяло само вземанията на отделни кредитори.

Производство по несъстоятелност се открива за:

 • търговец (физическо или юридическо лице), който е неплатежоспособен или свръхзадължен;
 • лице, което прикрива търговска дейност чрез неплатежоспособен длъжник;
 • неограничено отговорен съдружник, като се производството се открива едновременно с производството по несъстоятелност за търговското дружество;
 • починал или заличен в Търговския регистър едноличен търговец, ако преди смъртта, съответно преди заличаването, той е бил неплатежоспособен;
 • починал или заличен в търговския регистър неограничено отговорен съдружник;
 • неплатежоспособно търговско дружество в ликвидация.

Производство по несъстоятелност се открива по подадена до Съда по несъстоятелност писмена молба от длъжника, съответно от ликвидатора или от кредитор на длъжника по търговска сделка.  Производство по несъстоятелност се открива и по искане на  Националната агенция за приходите за публично правно задължение към държавата или общините, свързано с търговската дейност на длъжника или задължение по частно държавно вземане.

Съд по несъстоятелността е окръжният съд по седалището на търговеца към момента на подаване на молбата за откриване на производство по несъстоятелност.

Длъжник, който стане неплатежоспособен или свръхзадължен, е длъжен в 30-дневен срок да поиска откриване на производство по несъстоятелност.

Към молбата длъжникът, съответно ликвидаторът, прилага:

 • препис от последния заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет и баланс към датата на подаване на молбата, ако законът задължава търговеца да ги съставя;
 • опис и оценка на активите и пасивите към датата на подаване на молбата;
 • списък на кредиторите с посочване на адресите, вида, размера и обезпеченията на вземанията им;
 • опис на личното имущество и имуществото съпружеска имуществена общност - за едноличния търговец и неограничено отговорния съдружник;
 • Когато молбата се подава от кредитор на длъжника, се представят писмените и се посочват останалите доказателства за неплатежоспособността на длъжника. Също така се прилагат доказателствата по чл. 78, ал. 2 ДОПК (чл. 628, ал. 2 и 3 ТЗ).
 • Евентуално към молбата могат да се приложат още и:
 • план за оздравяване на предприятието по;
 • предложение за назначаване на временен синдик, ако бъде открито производство по несъстоятелност.

Съдът образува дело в деня на подаването на молбата и обявява делото за решаване най-късно в тримесечен срок от образуването му. Производството по несъстоятелност се смята за открито от датата на решението на Съда.

С откриване на производството по несъстоятелност длъжникът продължава дейността си под надзора на синдика. Той може да сключва нови сделки само след предварително съгласие на синдика и съобразно с мерките, постановени с решението за откриване на производството по несъстоятелност. Съдът може да лиши длъжника от правото да управлява и да се разпорежда с имуществото и да предостави това право на синдика, когато констатира, че с действията си длъжникът застрашава интересите на кредиторите. В производството по несъстоятелност, длъжникът, съответно неговите органи, когато той е юридическо лице, могат да извършват лично или чрез упълномощено от тях лице всички процесуални действия, които не са изрично предоставени на синдика.

В 14-дневен срок от откриване на производството по несъстоятелност длъжникът е задължен да предостави на съда и на синдика:

 • необходимата информация във връзка с дейността на предприятието и за имуществото си;
 • списък на плащанията в брой или чрез банков превод, които надвишават 1200 лв. и са извършени в срок от 6 месеца преди началната дата на неплатежоспособността;
 • списък на извършените плащания от длъжника на свързани с него лица за срок от една година преди началната дата на неплатежоспособността;
 • нотариално заверена декларация, в която посочва отделните вещи, имуществени права и вземания, имената и адресите на длъжниците си.

Длъжникът предоставя на съда или синдика информация относно състоянието на имуществото и търговската си дейност към датата на поискването, както и всички свързани с това документи. Информацията и документите се предоставят в 7-дневен срок от писменото им искане.

Ако длъжникът не изпълни задължението си по ал. 1, съдът налага на виновното лице глоба от 500 до 1000 лв., а по ал. 2 съдът налага на виновното лице глоба от 1000 до 5000 лв.