Стартиране на бизнес

Стартиране на бизнес

Този раздел представя подробна информация относно основните стъпки за всеки предприемач, желаещ да започне и развива бизнес в Република България.

Основната част от българското законодателство касаещо вида, структурата и управлението, както и изискванията за учредяване на търговските дружества се съдържа в Търговският закон. Законът за търговския регистър урежда изискванията и процедурата по регистрация в централизиран електронен регистър на търговските дружества, работещи съгласно българското законодателство и промените в търговския статус на тези дружества.

Търговска дейност в България може да се развива в следните организационни форми: едноличен търговец; търговско дружество; холдинг; клон; търговско представителство.

Търговското дружество е обединяване на две или повече лица за извършване на търговски сделки с общи средства. Българското законодателство определя следните видове търговски дружества: 

  • Дружество с ограничена отговорност (ООД)/ Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД);
  • Акционерно дружество (АД)/ Еднолично акционерно дружество (ЕАД);
  • Събирателно дружество (СД);
  • Командитно дружество (КД);
  • Командитно дружество с акции (КДА).

Всички дружества, регистрирани в България, независимо от националността на собственика, са български юридически лица и се управляват в съответствие с българското законодателство.

Съгласно българското законодателство, едноличните търговци, съдружниците в събирателните дружества и неограничените съдружници в командитното дружество и командитното дружество с акции имат неограничена лична отговорност към кредиторите на дружеството.

Съдружниците в дружеството с ограничена отговорност и акционерите в акционерните дружества отговарят до стойността на техните дялове в търговския капитал.

Не се смятат за търговци:

  • физическите лица, занимаващи се със селскостопанска дейност;
  • занаятчиите, лицата, извършващи услуги с личен труд или упражняващи свободна професия, освен ако тяхната дейност може да се определи като предприятие по смисъла на чл. 1, ал. 3;
  • лицата, извършващи хотелиерски услуги чрез предоставяне на стаи в обитаваните от тях жилища.