Регистър БУЛСТАТ

Регистър БУЛСТАТ

Регистър БУЛСТАТ е единен национален административен регистър, който се води и поддържа от Агенция по вписванията към министъра на правосъдието.

При вписването на новорегистриран субект в БУЛСТАТ се генерира уникален единен идентификационен код (ЕИК), наречен "код по БУЛСТАТ", който е единственият идентификатор на стопанските субекти в България. Всички правни субекти, вписани в регистър БУЛСТАТ са длъжни да използват и посочват ЕИК по БУЛСТАТ в документите, които издават и използват в документооборота.

Регистрацията на лицата в регистър БУЛСТАТ се извършва по тяхна инициатива в службите по вписванията на Агенцията по вписванията, намиращи се в седалищата на окръжните съдилища. Компетентната служба по вписванията при регистрация на чуждестранни лица се определя по правилата на чл. 9, ал. 7 Закона за регистър Булстат.

На вписване в регистъра подлежат:

 • юридическите лица и клоновете на чуждестранни лица, които не са търговци;
 • търговски представителства на чуждестранни лица по чл. 24 от Закона за насърчаване на инвестициите;
 • чуждестранни юридически лица:
  • които осъществяват стопанска дейност в страната, включително и чрез място на стопанска дейност или определена база или обект;
  • чието ефективно управление е на територията на страната;
  • които притежават недвижимо имущество в страната.
 • неперсонифицирани дружества по Закона за задълженията и договорите и осигурителни каси по чл. 8 от Кодекса за социално осигуряване;
 • други лица, които са осигурители и не са физически лица;
 • клоновете и поделенията на юридическите лица, които не са търговци, на чуждестранните юридически лица и на лица извън посочените, които са осигурители и не са физически лица, както и клоновете на вписаните в търговския регистър търговци;
 • физическите лица, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност;
 • чуждестранните физически лица, които не притежават единен граждански номер или личен номер на чужденец и:
  • извършват търговска дейност или оказват независими лични услуги в страната, включително и чрез място на стопанска дейност или определена база или обект;
  • притежават недвижимо имущество в страната;
  • са осигурители;
 • други физически лица – осигурители.

Не се изисква вписване в регистър БУЛСТАТ на чуждестранните лица от държава - членка на Европейския съюз или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, които осъществяват стопанска дейност в страната временно или еднократно.

За вписване на нов субект в регистъра се събират такси, посочени в чл. 8, ал. 1 от Тарифата за държавните такси събирани от Агенцията по вписванията.

Повече информация за услугите извършвани от Агенцията по вписвания, свързани с Регистър Булстат, можете да намерите ТУК.

За контакти:

Агенция по вписванията
Адрес: София 1111, кв. „Гео Милев", ул. „Елисавета Багряна" №20
Телефон: (+359 2) 948 61 81; 948 62 03; 948 62 12
Факс: (+359 2) 948 61 94; 948 61 94
Web: www.registryagency.bg
e-mail: office@registryagency.bg