Помощ на потребителите

Помощ на потребителите

Получатели на услуги

 

Свободата на получателите на услуги да изберат установен на територията на друга държава членка доставчик, заедно със свободата на доставчиците да предоставят услугите си на територията на ЕС, са два основни аспекта за създаването на истински вътрешен пазар на услуги. Забраната за ограничения в тази сфера е уредена в чл. 56 – 62 от Договора за функционирането на ЕС (ДФЕС).

 

 

Свободата на получаване на услуги е утвърдена в Директива 2006/123 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година относно услугите на вътрешния пазар. Целта е да се премахнат необосновани пречки пред получателите, възпрепятстващи ползването на услуги, предоставяни от доставчици, които са законно установени и имат правото да практикуват в друга държава - членка на ЕС, различна от тази, в която се намира лицето, за което са предназначени услугите. Съществена част от усилията в тази посока е необходимостта да се даде достъп на получателите на услуги до информация, позволяваща да се сравнят предложения в други страни и да се изберат най-добрите за тях условия.

 

 

Накратко, Директивата обхваща разпоредби в следните тематични области:

 

 

Забранени ограничения

 

 

Забранено е налагането на изисквания на получателите, които неоснователно ограничават ползването на услуга, предоставяна от доставчик, установен в друга държава членка. Не е позволено да се въвеждат задължения за предварително разрешение или подаване на декларация пред компетентните органи. Не са разрешени и дискриминационни ограничения в предоставянето на финансова помощ основани на факта, че доставчикът е установен в друга държава членка или на основание разположение на мястото, където се предоставя услугата.

 

 

Задължение за недискриминация

 

 

Държавите членки трябва да гарантират, че получателят не е обект на дискриминационни изисквания, основани на националност или местожителство. Това включва и задължението общите условия за достъп до дадена услуга да не съдържат дискриминационни разпоредби, свързани с гражданството на лицето, за което са предназначени.

 

 

Помощ за получателите на услуги

 

 

С цел да се подпомогне вземането на информирано решение при избора на доставчик от друга държава членка, на получателите на услуги трябва да се предостави достъп до информация, включително чрез електронни средства с актуализирано съдържание. Това включва обща информация за изискванията, приложими в други държави членки относно достъпа до и упражняването на дейности по предоставянето на услуги, особено тези свързани със защита на потребителите. Необходимо е да се предоставя информация за контакти със сдружения и организации, включително центрове на Европейската мрежа от потребителски центрове, от които доставчиците или получателите могат да получат практическа помощ.