Омбудсман на Република България

Омбудсман на Република България

Омбудсманът на Република България е висш независим конституционен орган, който се избира от Народното събрание за срок от пет години. Омбудсманът е застъпник за правата на хората и пазител на обществения интерес.

Омбудсманът е независим в своята дейност и се подчинява само на Конституцията, законите и международните договори, ратифицирани и влезли в сила  за Република България.

Омбудсманът се застъпва с предвидените в Закона за омбудсмана средства, когато с действие или бездействие се засягат или нарушават правата и свободите на гражданите от държавните и общинските органи и техните администрации, както и от лицата, на които е възложено да предоставят обществени услуги.

Омбудсманът може да Ви помогне, ако искате да подадете жалба или сигнал срещу работата на:

  • държавните и общинските органи и техните администрации;
  • лицата, които предоставят обществени услуги, като например топлофикационни, електроснабдителни, телекомуникационни, ВиК услуги, образование, здравеопазване и др.;
  • администрацията на съдебната власт – например, когато неоправдано се забавят съдебни производства.

Жалби и сигнали до омбудсмана могат да подават всички физически лица без разлика на гражданство, пол, религиозни убеждения, политическа принадлежност.

Официалният език, на който се подават жалби и сигнали, и на който се съставят отговорите на омбудсмана, е български. Изключения се допускат за граждани, които не знаят български език.

Жалбите изпратени в електронен вид на български език трябва да бъдат написани на кирилица. Изключение правят жалбоподателите, живеещи в чужбина, които не притежават необходимия софтуер.

Можете да подадете онлайн жалба ТУК.

Приемна на Омбудсмана:

адрес: София 1202, ул. Джордж Вашингтон № 22

телефон: 02/81-06-955; 02/980-95-10;

факс: 02/81-06-963

e-mail: priemna@ombudsman.bg
Website: https://www.ombudsman.bg/index.php/bg