Европейски потребителски центрове

Европейски потребителски центрове

Европейският потребителски център (ЕПЦ) в България защитава интересите на потребителите в случаи на трансгранична покупка и е на разположение за съвети, информация и съдействие при придвижване на жалби и оплаквания.

ЕПЦ може да Ви помогне, ако сте:

  • български гражданин, който е придобил стоки или е ползвал услуги в друга държава-членка на ЕС, Норвегия или Исландия;
  • гражданин на държава-членка на ЕС, Норвегия или Исландия, който е закупил стоки или ползвал услуги в България;

Области на съдействие: 
Европейският потребителски център може да съдейства при разрешаване на трансгранични спорове, са свързани с:

  • Информация на потребителите за възможностите, които единният пазар предлага, както и за изисквания на европейското и националното законодателство за защита на потребителите;
  • Предоставяне на съвети и помощ в разрешаването на индивидуални проблеми на физически лица, които имат потребителски оплаквания от трансграничен характер;
  • Осъществяване на трансгранични сравнителни изследвания за цени, законодателство и други области в потребителската защита.

Можете да подадете жалба онлайн ТУК.

Европейският потребителски център в България е част от мрежата на европейски потребителски центрове (ECC-Net), каквито има във всяка държава членка на ЕС и в две европейски държави извън евросъюза - Исландия и Норвегия. Центровете работят заедно, така че вие можете да получите помощ и съвети в собствената си държава при проблеми в чужбина.  

ЕПЦ е звено за контакт по отношение на член 21 от Директива 2006/123/ЕО за услугите на вътрешния пазар.

Целта на член 21 от Директивата за услугите е да се даде помощ на получателите на услуги (потребители и бизнес).
Информацията, която доставчиците на услуги трябва да бъде предоставена на получателите на услуги включва:

  • обща информация за изискванията, приложими в други държави членки достъп до и упражняването на дейности по предоставяне на услуги, по-специално тези, отнасящи се до защитата на потребителите;
  • обща информация за средствата или обжалване в случай на спор между доставчик и получател;
  • данни за контакт със сдружения и организации, включително на Европейската мрежа от потребителски центрове, от които доставчиците или получателите могат да получат практическа помощ.

Списък с имената и данните за контакт на органите в държавите членки на ЕС, които са определени за целите на член 21 от Директивата за услугите.

 

За контакт:

Европейски потребителски център в България

София, България

ул. „Бачо Киро" №14

Работно време: всеки делничен ден от 9:00 до 17:30.

Тел.: 02 986 76 72

 Е-mail: ECCNET-BG@EC.EUROPA.EU

Website: https://www.ecc.bg/